credit-card-1200x520

新加坡信贷中心:怎样获得一份良好的信贷评级?

拥有良好的信贷评分对你处理财务很重要,银行或贷款者会利用它来评估你的风险及是否批准你的贷款。信贷评分显示个人的还款能力。信贷评分高表示信贷风险比较低。因此,一个高的信贷评分让你更容易获得贷款。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

SI研究:如何建立好信用

随着我们步入人生的另一个阶段,就会发现拥有好信用(good credit)是一件相当重要的事。信用良好,要贷款来买房子、买车子及借钱让孩子念书都比较容易。